Fixes typos/formatting
[wiki.git] / gpl.mdwn
1 [[!meta title="pages tagged gpl"]]
2
3 [[!inline pages="tagged(gpl)" actions="no" archive="yes"
4 feedshow=10]]